top of page

การจองและราคา

ราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว คล่องตัวและยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ

Price Central Europe.png

สนใจเดินทางกับ Europe for Thai ไม่ยากค่ะ

   เลือกช่วงวันเดินทางได้จากตารางทริป จากนั้นกรอกฟอร์มจองทริป หลังจากเราติดต่อกลับแล้วให้ผู้เดินทางชำระการจองมัดจำ จำนวนท่านละ 20,000 บาท โดยค่ามัดจำนี้จะเป็นการยืนยันการจอง หากมีผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นที่ชำระค่ามัดจำก่อน เราต้องขออนุญาตรับผู้เดินทางกลุ่มอื่นที่จ่ายค่ามัดจำก่อนค่ะ สามารถชำระได้ผ่านบัญชีธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง
บัญชี 383-263836-0
สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 

 

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง
หมายเลขบัญชี 037-3-64736-5

สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2

 
    อีเมล์แจ้งได้ที่ info@europeforthai.com

SCB QR code.png

 หลังจากได้รับมัดจำแล้ว เราจะลงชื่อในตารางทริปช่องผู้ร่วมเดินทาง และเราจะแจ้งขอรายละเอียดของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า โดยเราจะแจ้งช่วงเวลานัดจองคิวขอวีซ่าและส่งเอกสารให้ผู้ติดต่อทางอีเมลจากนั้นผู้เดินทางสามารถพิมพ์เอกสารทั้งหมดและนำไปยื่นที่สถานฑูตตามวันที่นัดได้เลยค่ะ

เราขอแจ้งสรุปค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เดินทางในทริปประมาณ 5 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และขอให้ผู้เดินทางโอนค่าทริปส่วนที่เหลือ 4 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง เราจะส่งข้อมูลการเตรียมตัว การแพ็คกระเป๋า และจุดนัดพบที่สนามบิน จากนั้น Europe for Thai รอนับวันพาคุณท่องเที่ยวอย่างมีความสุขไปกับเราค่ะ

อัตราค่าบริการ

 หมายเหตุ 

 • ราคาต่อท่านจะเป็นราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริงทั้งหมดในทริป โดยจะแจ้งค่าทัวร์ส่วนที่เหลือไปทางอีเมล 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง จำนวนลูกทัวร์ที่ร่วมทริปจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางลูกทัวร์ท่านอื่นๆ ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าราคาก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันค่ะ

 • ทริปที่มีจำนวนผู้เดินทาง 3, 5 หรือ 7 ท่าน จะมี 1 ห้องที่ต้องพัก 3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทริปยุโรปตะวันออกเพิ่มท่านละ 16,000 บาท ทริปเยอรมันใต้เพิ่มท่านละ 18,000 บาท (กรุณาระบุตอนจองทริป)

 • ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่มีเตียง เด็กนอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน กรณีต้องการเตียงเสริม หรือ กรณีเด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ กรณีผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับเด็กมากกว่า 2 ท่าน เด็ก 1 คน จะเป็นราคาเด็กอายุ 5-15 ปี (ราคาเด็ก คำนวณตามราคาที่พัก อาหารเช้าและราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งทางโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขนี้)

 • อ้อมขออนุญาตรับเด็กอายุ 2.5 ปี ขึ้นไป นอกจากจะเป็นการเหมาทริป 6 ท่านขึ้นไป โดยราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2.5 ปี จะเป็นราคาเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน- 4 ปี

 • เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซ.ม. จำเป็นต้องนั่งบนคาร์ซีทหรือบนเบาะนิรภัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล

 • กรณีที่พักบางโรงแรมไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่านค่ะ

 • ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

 

** อัตรานี้รวม 

 • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้าตั้งแต่วันที่สองของทริป 7 คืน 7 มื้อ สำหรับทริปยุโรปตะวันออก หรือ 8 คืน 8 มื้อ สำหรับทริปบาวาเรีย-อัลซาส

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

 • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ 

 • ค่าล่องเรือชมดานูบพร้อมอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่บนเรือที่นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี สำหรับทริปยุโรปตะวันออก

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน ตลอดทริป

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (กรณีเดินทางในระยะเวลา 10 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางจากกรุงเทพจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพ หากท่านเดินทางเกินระยะเวลา 10 วัน จะมีค่าเบี้ยประกันเพิ่มค่ะ)

 

** อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เวียนนา-กรุงเทพ สำหรับทริปยุโรปตะวันออก หรือ กรุงเทพ-มิวนิค-กรุงเทพ สำหรับทริปบาวาเรีย-อัลซาส

 • ค่าขอวีซ่าราคา 80 ยูโร (ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปขอวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานทูตเช็คด้วยตัวเอง ไม่ยากค่ะ เราจะเตรียมเอกสารรับรองที่พักและแผนการเดินทางประกันการเดินทางและใบจองทัวร์ส่งให้ทางอีเมล์ ผู้เดินทางเพียงแต่เตรียมเอกสารส่วนตัวในการยื่นขอวีซ่า เราให้คำปรึกษาและแนะนำให้ทุกขั้นตอนค่ะ)

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น เพื่อให้คุณได้เลือกรับประทานอาหารตามที่คุณต้องการและจ่ายตามจริง (มื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระโดยท่านสามารถหาทานได้ง่ายระหว่างเราเดินเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนเย็นวันที่พักเมืองเชสกี้ครุมลอฟและเมืองเลดนิสเซ่เราพาไปร้านดังของเมืองและร่วมรับประทานอาหารกับท่าน และจะมีมื้อเย็นที่บูดาเปสต์ที่ทานอาหารบนเรือที่รวมอยู่ในราคาทริปไว้แล้ว)

 • ค่าทิปคนขับรถในยุโรป วันละประมาณ 2-3 ยูโรต่อวันต่อคน หากท่านพึงพอใจในบริการของคนขับรถ

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากท่านพึงพอใจในบริการของผู้นำทัวร์

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

 

 ** การสำรองที่นั่ง 

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเริ่มทริป ผ่านบัญชีธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์

      ชื่อบัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง
      หมายเลขบัญชี 383-263836-0
      สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 
      อีเมล์แจ้งได้ที่ info@europeforthai.com

ธนาคารกสิกรไทย

      ชื่อบัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง
      หมายเลขบัญชี 037-3-64736-5
      สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 
      อีเมล์แจ้งได้ที่ info@europeforthai.com

 

** การเลื่อนการเดินทาง

ในกรณีมีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง ทางเราให้เลื่อนได้เพียงแค่ 1 ครั้ง และต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลค่ะ

 • ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทาง 120 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 • ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 120 วัน ทางเราคิดค่าธรรมเนียมในการเลื่อนคนละ 2000 บาท/คน ค่ะ 

หมายเหตุ : ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ หรือมีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าประกันการเดินทาง จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วย

 

** การยกเลิกทริป

 • หลังจากที่ได้มีการโอนมัดจำมาแล้ว ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมด ในกรณีที่มีความจำเป็นในการยกเลิกทริป กรุณาแจ้งทางอีเมลทุกครั้งค่ะ 

 • อ้อมขออนุญาตยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ทริปนั้นมีผู้เดินทางไม่ถึง 4 ท่านค่ะ และอ้อมจะคืนเงินค่ามัดจำให้เต็มจำนวนค่ะ ทั้งนี้กรุณาเช็คช่วงเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทางได้แน่นอนก่อนจองตั๋วเครื่องบินค่ะ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 120 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 100%  (*ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 90-120 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 50% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 25% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

**หลังจากที่ได้มีการโอนมัดจำมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมด ดังนั้นรบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทำการจองและชำระมัดจำ เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ Europe for Thai อย่างมีความสุขค่ะ**

SCB QR code.png
Price Bavaria Alsace.png
bottom of page