top of page
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า ผู้สมัครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี

 2. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วันก่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)

 3. การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็คและประเทศออสเตรียผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมาย ทางสถานทูตและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้

 4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 80 ยูโรต่อท่าน โดยผู้สมัครจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น เด็กอายุ 11-6 ปี จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมเหลือคนละ 40 ยูโร เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ส่วนผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 5. การรับพาสปอร์ตคืน หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้อง VFS สามารถใช้บริการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์โดยคิดค่าบริการเล่มละ 230 บาท หรือผู้สมัครสามารถรับพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 13.00-16.00 น. หรือหากไม่สามารถมารับเองได้ ก็สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นไปรับแทน โดยต้องมีใบเสร็จ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ไปรับแทนและจดหมายมอบอำนาจ โดยจัดเอกสาร 1 ชุด ต่อการรับ 1 เล่มพาสปอร์ต

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

 2. พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 
  2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

 3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

  1. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

  2. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ

 4. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

 5. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
  ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย

 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ)

  1. กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  2. กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

  3. กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

 8. สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือน ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย และสมุดบัญชีจำเป็นต้องอัพเดทไม่เกิน 6 วันก่อนวันที่ยื่นค่ะ

  1. กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ

  2. กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง

  3. กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสพอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง

 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นแค่ใบจอง ก็พอ โดยยังไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ e-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว

 10. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางวงเงินประกัน 1.5 ล้านบาท หากซื้อรายสิบวัน ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาท และต้องระบุเป็น EUROPE พร้อมระบุวันที่ และเวลาตามตั๋วเครื่องบินโดยให้แสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า

 11. ใบจองโรงแรม เป็นเอกสารจองโรงแรมต่างๆ เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพัก ทุกวันทุกคืนที่อยู่ที่นี่ โดยอ้อมจะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์

 12. ตารางการเดินทางในเชงเก้น (Itinerary) เป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียด การเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง โดยเราจะจัดการส่งตารางการเดินทางภาษาอังกฤษให้คุณผ่านอีเมลเช่นกันค่ะ

 13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคา 80 ยูโรต่อท่าน (เด็กอายุ 11-6 ปี 40 ยูโร, เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น) คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า หากคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์ คุณสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ได้เลย หรือหากคุณดาวน์โหลดใบคำร้องแล้วพิมพ์ออกมาเพื่อไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า สามารถชำระเป็นเงินสด สกุลเงินไทย ควรเตรียมให้พอดีนอกเหนือจากนี้ยังมีค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS  

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค VFS

อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 ชั้น 8 เลขที่ 10/104-106 (801-803) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-12.00 และ 13.00-16.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : วันจันทร์-วันศุกร์ 13.00-16.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เว็บไซต์: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/cze/

ข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

อัตราไทยบาท: THB 512

วิธีการชำระเงิน: เงินสด

bottom of page